Metodyka konferencji - "Myślenie strategiczne w pracy i w życiu codziennym"

• Podstawą konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy oraz próba wypracowania wspólnych rozwiązań omawianych problemów, dlatego uczestnicy konferencji zostaną podzieleni na grupy. Każda grupa będzie starała się wypracować odpowiedź na kilka z ww. pytań.

• Dyskusje będą odbywać się w interdyscyplinarnym gronie, co wzbogaci wiedzę uczestników i umożliwi rozszerzenie perspektywy postrzegania omawianych problemów.

• Dyskusje będą koordynowane przez moderatorów. Na koniec konferencji, moderatorzy zaprezentują wyniki pracy swoich grup oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

• Każda sesja rozpoczynać się będzie od wykładu wprowadzającego, wspólnego dla wszystkich grup. Wykłady te będą prowadzone przez znane osobistości będące jednocześnie specjalistami z danej dziedziny.

• Na konferencję zaproszone są całe rodziny (organizator zapewnia opiekę nad dziećmi podczas dyskusji). Zaproszenie całych rodzin ukierunkowane jest na osiągnięcie pełnej interdyscyplinarności i wszechstronności analizy rozwoju człowieka, a także w celu integracji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych.

• Efekty rozważań zostaną rozpowszechnione w formie publikacji naukowych i publicystycznych.

Czas na rozwój - III edycja | 2012-05-31 | Marta Wilkocka