Czas na rozwój - "Myślenie strategiczne w pracy i w życiu codziennym"

Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym to trzecia edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej think tank o ogólnej nazwie „Czas na rozwój” organizowanej przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundację Forum Gryf.
Myśl przewodnią tegorocznej konferencji stanowi pytanie: Czy i jak uwzględniać perspektywę długofalową w codziennych decyzjach?
Za jedną z najważniejszych wartości dla współczesnego człowieka uznaje się czas. Czas, który pozostaje ciągle nie do końca poznany, ponieważ człowiek mimo iż nauczył się jego dokładnego odmierzania, nadal nie potrafi go w pełni kontrolować.
Podejmowane na przestrzeni wieków próby oszczędności czasu związane były z postępem technicznym. Cywilizacyjny rozwój doprowadził do mechanizacji pracy, która z kolei spowodowała, iż wydajność człowieka wzrosła. W tym samym czasie potrafi wytworzyć znacznie więcej dóbr niż kiedykolwiek wcześniej, ale czy to oznacza, że ma więcej czasu? Postęp techniczny poza zwiększeniem wydajności ludzkiej pracy, przyczynił się także do wzrostu złożoności życia człowieka. Codzienność stała się bardziej skomplikowana, co wymusza na człowieku gotowość do ciągłej nauki: od obsługi telefonu czy pralki po sprawy zawodowe.

Dostęp do Internetu, możliwość porozumiewania się za pomocą nowoczesnych środków łączności, w tym powszechność telefonów komórkowych znacznie poprawiło dostępność informacji i możliwość ich wymieniania między ludźmi, ale czy rzeczywiście doprowadziło do poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej? Czy szybszy przepływ informacji pomiędzy nami faktycznie sprawił, że rozmawiamy ze sobą i rozumiemy się lepiej? Czy przywiązanie człowieka do nowoczesnych komunikatorów oznacza, że nasze życie stało się prostsze?
W nauce o zarządzaniu za pewnik przyjęto, iż jedynym pewnym zjawiskiem w życiu organizacji jest zmiana. Wspomniany postęp techniczny, globalizacja prowadząca do wzrostu konkurencji oraz presja otoczenia na zmiany, wynikające z decyzji podejmowanych niezależnie od organizacji powodują, że coraz mniej jest rzeczy pewnych, a coraz więcej tych, których próby przewidywania obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Ta zmienność przenosi się do codzienności, np. w postaci krótkotrwałych umów o pracę lub umów cywilno-prawnych. Konsekwencją jest brak jakiegokolwiek przywiązania do miejsca, wywołana koniecznością mobilnego poszukiwania pracy, w tym również za granicą. Niepewność jutra wymusza na nas także coraz łatwiej i szybciej podejmowane decyzje o przystąpieniu do przysłowiowego „wyścigu szczurów”, niekiedy rozpoczynającego się już w przedszkolu. Czy można w nim nie startować i nie ulec życiowej marginalizacji? Jak bardzo niepewność przyszłości i zmienność życia wpływają na nasze codzienne decyzje? Strategia jest pojęciem bardzo często definiowanym na różne sposoby. Wspólne dla wszystkich podejść jest przede wszystkim określenie długoterminowych celów nadających kierunek działalności przy uwzględnieniu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (otoczenia) oraz nadanie prymatu planowaniu.

Odnosząc się do przedstawionych powyżej problemów: ograniczoności czasu, rosnącej złożoności życia oraz zmienności warunków otoczenia, warto zastanowić się, czy nie lepsze jest jednak podejmowanie decyzji w krótkiej perspektywie czasowej, która cechuje się większą przewidywalnością i pewnością.

Z drugiej jednak strony warto przemyśleć na nowo, czy jest jeszcze sens budowania strategii dla organizacji, państw i regionów, funkcjonujących na zmiennym rynku i przy pogłębiającym się procesie globalizacji? I czy ma sens tworzenie długofalowych planów w naszym codziennym, prywatnym życiu, przy wzrastającej niepewności jutra.

Naukowcy z różnych dziedzin (m.in. zarządzania, prawa, medycyny, politologii, ekonomii, filozofii, socjologii), przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele władz, kultury i wolnych zawodów oraz osoby zajmujące się kształtowaniem rodzinny, będą w interdyscyplinarnym gronie dyskutować i szukać odpowiedzi na powyższe problemy i zagadnienia.

Metodyka konferencji
Program konferencji
Rada konferencji
Informacje szczegółowe
Call for papers
Formularz zgłoszeniowy

Czas na rozwój - III edycja | 2012-05-31 | Marta Wilkocka