CZAS NA ROZWÓJ "Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim"

!!

Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim to druga edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej think tank o ogólnej nazwie „Czas na rozwój” zorganizowana przez Zespół Badawczy „Integracja” działający przy Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundację Forum Gryf.

Myśl przewodnią konferencji stanowiły pytania: Jak budować społeczeństwo obywatelskie w skali lokalnej, regionalnej i krajowej? Jaką rolę pełni biznes w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Społeczeństwo obywatelskie jest tworzone przez świadomych obywateli, którzy z własnej woli i potrzeby angażują się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Decydują się na to w oparciu o poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie oraz swoją „Małą” i „Dużą” Ojczyznę. W takim społeczeństwie obywatele mają zdolność samoorganizacji w celu obrony swoich praw, rozwiązywania najważniejszych problemów codzienności, czy też kreowania dobrobytu.
Potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego wynika w głównej mierze z następujących przesłanek:

Społeczeństwo obywatelskie zmienia nie tylko jakość życia mieszkańców, lecz również wpływa na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Sukces firm coraz bardziej zależy od ich zdolności do współdziałania z innymi podmiotami na arenie gospodarczej i społecznej. Tym samym wartość przedsiębiorstwa jest kreowana na trzech poziomach: pojedynczego podmiotu, grup przedsiębiorstw oraz regionów. Wobec tego przedsiębiorstwa są również beneficjentami dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego zależy od umiejętności planowania całościowego i wyznaczania celów w każdej sferze życia społecznego człowieka i organizacji. Dotyczy to zarówno procesów komunikacji interpersonalnej, równoważenia życia rodzinnego i zawodowego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Bieżące decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem wspólnej wizji przyszłości.

Punktem wyjścia do dyskusji były słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w 1999 r. podczas pielgrzymki do Rumunii:

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju, które pozwala im odgrywać aktywną i odpowiedzialną rolę w życiu publicznym, na forum społeczności lokalnych i na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Naród z wykształconym zmysłem obywatelskim będzie świadom faktu, że przemiany nie są tylko kwestią struktur, ale muszą dotyczyć także mentalności.”

Przedstawione problemy i zagadnienia były przedmiotem dyskusji podczas konferencji. Naukowcy z różnych dziedzin (m.in. zarządzania, prawa, medycyny, politologii, ekonomii, filozofii, socjologii), przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele władz, kultury i wolnych zawodów oraz osoby zajmujące się kształtowaniem rodziny, dyskutowali i szukali odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Metodyka konferencji
Miejsce i program konferencji
Rada konferencji
Galeria

Czas na Rozwój 2011 "Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim" | 2011-07-07 | administrator