We call for leaders!

rrrrrrrrrr

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego ,,Integracja” we współpracy i pod kierunkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło się realizacji pilotażowego projektu Call for Leaders będącego przygotowaniem do wdrożenia przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Inicjatywa Technologiczna”. Oto jego wyniki.

Przełomowe zmiany w dotychczasowym postrzeganiu innowacyjności mające na celu zniwelowanie zapaści w tej dziedzinie zostały podjęte przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polegały one na opracowaniu programu rozwoju sektorów wysoko zaawansowanych technologii pod nazwą Wędka Technologiczna. Od początku w pracach tych było zaangażowane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US ,,Integracja”.

Głównym założeniem projektu Call for Leaders było przełamanie istniejącego stereotypu, że w Polsce nie ma projektów innowacyjnych, które mogłyby być z powodzeniem wdrażane i komercjalizowane.

Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w trakcie realizacji Call for Leaders było nawiązywanie kontaktów z osobami, instytucjami,
a także przedsiębiorcami, którzy w swojej działalności zawodowej nastawieni są proinnowacyjnie tworząc, opracowując względnie finansując projekty badawcze o charakterze nowatorskim a jednocześnie ukierunkowane w praktyce gospodarczej. Do grona tych podmiotów wchodzą m. in. innowatorzy, badacze, przedsiębiorcy. Celem projektu Call for Leaders było nawiązanie współpracy z jak najszerszym spektrum podmiotów reprezentujących ww. kategorie, aby móc zebrać ich doświadczenie oraz wiedzę a następnie opracować kompleksowy program optymalnego ujęcia zagadnienia innowacyjności w Polsce. Spośród 1100 instytucji, z którymi współpracownicy CTWiT US ,,Integracja” nawiązali kontakt blisko 1000 ustosunkowało się pozytywnie do projektu. Nawiązanie kontaktów ze środowiskami biznesowymi i naukowymi następowało drogą telefoniczną, a następnie poprzez rozsyłanie formularzy ankietowych do tychże instytucji.

Z projektu Call for Leaders został sporządzony raport, który po raz pierwszy w Polsce kompleksowo przedstawia proces dofinansowania działalności B+R, obejmując wszystkie etapy innowacyjności: badanie, prototyp, weryfikację, ochronę patentową oraz wdrożenie
i komercjalizację. Wyniki raportu obejmowały 717 projektów zgłoszonych przez jednostki naukowo badawcze, przedsiębiorców oraz innowatorów.

Wyniki raportu udowodniły, że:
· istnieje wyraźne zapotrzebowanie na taki kompleksowy program wspierania całego procesu B+R: na lata 2007 i 2008 łączna wartość potrzebnych środków do realizacji zgłoszonych 717 projektów wynosi 2,1 mld zł,
· nadesłane prognozy wykazują bardzo wysoki poziom dochodowości projektów: prognoza przychodów 717 projektów na lata 2007-2011 wynosi 19,1 mld zł,
· można powstrzymać, a nawet odwrócić tendencję „drenażu mózgów” z Polski, poprzez utrzymanie obecnych i stworzenie nowych, wysokokwalifikowanych i trwałych miejsc pracy – projekty przewidują powstanie ponad dwudziestu tysięcy specjalistycznych etatów oraz zatrudnienie kilkudziesięciu tysięcy pracowników.

Przeprowadzone działania w ramach projektu Call for Leaders przełamały istniejące stereotypy w zakresie braku w Polsce projektów innowacyjnych, a także braku współpracy środowisk naukowych i biznesowych w zakresie tworzenia a następnie wdrażania i komercjalizowania zaawansowanych technologii. Blisko 800 projektów technologicznych zebranych w ramach projektu Call for Leaders skłoniło Rząd RP do tego, że w budżecie na 2007 rok została zapisana kwota 300 mln PLN na rozwój projektów innowacyjnych opartych na polskim potencjale intelektualnym.

Aktualności | 2009-11-02 | administrator