Studia Podyplomowe Zarządzanie Organizacją Społeczną

  • dołączonych zdjęć

Studia Podyplomowe Zarządzanie Organizacją Społeczną Studia podyplomowe Zarządzanie organizacją społeczną zostały utworzone
w odpowiedzi na potrzeby liderów społecznych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz nabyciem nowych umiejętności pozwalających lepiej oraz w sposób bardziej profesjonalny rozwijać swoją działalność na rzecz dobra wspólnego.

Liderzy społeczni to osoby koordynujące pracę stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego, kapłani oraz liderzy inicjatyw społecznych. Na nich opiera się, w dużej mierze, właściwy i stabilny rozwój każdego regionu!

Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza na Studia Podyplomowe

Zarządzanie Organizacją Społeczną

CEL STUDIÓW

Słuchacz studiów podyplomowych Zarządzanie Organizacją Społeczną zdobędzie nowoczesną, kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu kierowania instytucjami trzeciego sektora. Nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności organizacyjnych i przywódczych
z uwzględnieniem specyfiki organizacji pozarządowych.
Wiedza przekazywana Słuchaczom obejmuje zarówno zagadnienia ogólne dotyczące podstaw zarządzania, finansowania działalności społecznej, zaangażowania, kierowania i motywowania ludźmi oraz komunikacji, jak i szczegółowe, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
w organizacjach pozarządowych, specyfiką zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, marketingu społecznego oraz Public Relations.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku) – od marca 2009 roku do czerwca 2010.
Zajęcia odbywać się będę we wtorki, trzy razy w miesiącu, od godziny 15:00 do 21:00.
Absolwenci otrzymają uniwersyteckie świadectwo ukończenia Studiów.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 16 marca 2009 r.

Program Studiów oraz więcej informacji organizacyjnych znajdą Państwo w poniższej ulotce oraz na stronie internetowej: http://www.wneiz.pl/podyplomowe

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu: 91/444 19 89 lub pocztą elektroniczną na adres: zgoraj@wneiz.pl

Aktualności | 2009-11-15 | administrator