Call for papers

Katedra Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwer¬sytetu Szczecińskiego oraz Fundacja Forum Gryf zapraszają do udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Think Tank „Czas na rozwój. Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym” w dniach 14-16 września 2012 r. w Międzywodziu

Myślą przewodnią tegorocznej konferencji jest pytanie o sens podejścia strategicznego w dobie dynamicznych, często nieprzewidywalnych zmian otoczenia.
Głównym celem Konferencji jest refleksja naukowa nad istotą myślenia strategicznego w organizacjach, w życiu społecznym i osobistym, przeprowadzenie w interdyscyplinarnym gronie dyskusji nad podjętą problematyką oraz integracja środowisk: nauki i praktyki.
Wzorem lat ubiegłych, konferencja będzie przebiegała zgodnie ze specjalnie przygotowaną na potrzeby konferencji „Czas na rozwój”, metodyką opartą na moderowanych dyskusjach panelowych (więcej informacji w ulotce konferencyjnej).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów naukowych w następujących obszarach tematycznych:
1. Przyczyny i kierunki zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw.
2. Determinanty strategii organizacji.
3. Myślenie strategiczne w kontekście kapitału ludzkiego.
4. Uwarunkowania i problemy implementacji strategii.
5. Rola współpracy z interesariuszami w rozwoju organizacji.
6. Perspektywa długo- i krótkookresowa w zarządzaniu.
7. Znaczenie dopasowania organizacyjnego.
8. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu strategicznym.
Autorzy wybranych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną zaproszeni do moderowania dyskusji panelowej w podjętym temacie.

Miejsce publikacji:
Nadesłane teksty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii zbiorowej w j. polskim (dotychczasowa punktacja wg MNiSW – 3 pkt.). Referaty, które otrzymają najwyższą ocenę będą opublikowane w dwumiesięczniku „Management and Business Administration. Central Europe” (dotychczasowa punktacja wg MNiSW – 9 pkt.) oraz kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” (dotychczasowa punktacja wg MNiSW – 9 pkt.).

Terminarz:
19.08.2012 – zgłoszenie udziału w Konferencji oraz przesłanie referatu na adres: oiz@wneiz.pl
Uwaga! Termin nadsyłania prac uległ przedłużeniu do 31 sierpnia.
01.09.2012 – dokonanie opłaty
10.09.2012 – recenzja nadesłanych tekstów
14-16.09.2012 – Konferencja

Informacje dla autorów:
Struktura: typowa dla prac naukowych (streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, treść z wyodrębnionymi punktami, podsumowanie/wnioski końcowe, bibliografia). Dodatkowo tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w j. angielskim.
Format pliku: Word 97-2003 .doc lub Word 2007-2010 .docx
Objętość: min. 40 000 znaków (ze spacjami)
Streszczenie: 750 – 1500 znaków (ze spacjami)
Słowa kluczowe: 3 – 5
Format papieru: A4
Marginesy: wszystkie 2,5 cm
Autor i instytucja: Arial, 12pt
Tytuł: Arial 14 pt, pogrubiony, wyśrodkowany,
Podtytuły: Arial, 12pt, pogrubiony
Treść: Times New Roman, 12pt
Akapit: wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm, odstęp 1,5 wiersza
Źródła w treści: [Autor rok, s. 10-15] dla pracy zbiorowej: [Początek tytułu… rok, s. 20-25]
Bibliografia: autor, rok, tytuł, miejsce. Dla pracy zbiorowej: tytuł, rok, redaktor, miejsce.
Tabele i rysunki – wyraźnie oznaczone i załączone dodatkowo w osobnych plikach umożliwiających edycję.

Po zakwalifikowaniu tekstów do poszczególnych miejsc publikacji, autorzy zostaną zobowiązani skorygować format zgodnie z wymaganiami konkretnego wydawnictwa.

Opłaty:
udział w Konferencji i publikacja – 1200 zł
udział w Konferencji bez publikacji – 1000 zł
publikacja bez udziału w Konferencji – 650 zł

Linki do ważnych stron:
1. Karta zgłoszenia
2. Ulotka na temat konferencji
3. Raporty z poprzednich edycji konferencji „Czas na rozwój”
I edycja
II edycja
4. Publikacje z poprzednich edycji konferencji „Czas na rozwój”
I edycja
II edycja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji
Komitet Organizacyjny

Czas na rozwój - III edycja | 2012-06-27 | Marta Wilkocka

Załączone pliki:

  1. Ulotka_CNR_2012N.pdf