Zarządzanie strategiczne - publikacje

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

-

 1. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych, Szczecin
 2. Postępujące procesy globalizacji i ich skutki wymuszają tworzenie przedsiębiorstwa rozległego, z partnerskimi stosunkami nie tylko z dostawcami…

 3. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Rudawska A., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw - badanie sektora producentów pieczywa w Polsce, Szczecin
 4. W klasycznej teorii konkurencyjności twierdzi się, że gdy sektor się rozwija to korzystają na tym wszyscy. W odwrotnej sytuacji wszyscy jego uczestnicy tracą…

 5. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., The concept of stimulation of entrepreneurship - benchmarking and co-evolution approach, Szczecin
 6. Sustainable economic growth is enabled by the production of wealth i.e. development of entrepreneurship. The opportunities of its development, and so the sources of the country’s economic wealth, may be found…

 7. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Artykuł do zeszytu PAN 2, Szczecin
 8. Od listopada ubiegłego roku Zespół Badawczy, złożony z pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, realizuje przedsięwzięcie pod nazwą “Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw”. Celami projektu są ocena sprawności procesów zarządzania w szczecińskich podmiotach gospodarczych.

 9. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczna strategia jako kluczowy czynnik sukcesu polskich przedsiębiorstw, Szczecin
 10. Wśród teoretyków i praktyków zarządzania coraz bardziej wzrasta świadomość, że żaden jednorazowy proces strategiczny czy pojedyncze strategiczne zasoby i/lub kompetencje nie umożliwią uzyskanie długookresowej, trwałej przewagi konkurencyjnej. Organizacje na bieżąco (dynamicznie), w toku codziennej działalności.

 11. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Podejście do zarządzania strategicznego w małych i średnich firmach, Szczecin
 12. Po swoistym boom’ie małych i średnich firm w pierwszej połowie lat 90-tych, w ostatnich latach widoczne jest znaczne spowolnienie tempa ich rozwoju. Zjawisko to można byłoby tłumaczyć naturalnym efektem rynkowej selekcji, gdyby nie jego skala i powiększający się…

 13. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Rudawska A., Kryzys przedsiębiorstw, a kryzys gospodarki regionu - próba rozwiązania problemu, Szczecin
 14. W 1995 roku na łamach HBR w numerze November/December ukazał się artykuł pt. “How One Polish Shipyard Became a Market Competitor” autorstwa S. Johnson, D. T. Kotchen I G. Loveman analizujący kluczowe czynniki sukcesu strategii rynkowej Stoczni Szczecińskiej w…

 15. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich firm, Szczecin
 16. Zainteresowanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami datuje się od czasu kryzysu naftowego lat 70-tych. We wcześniejszym okresie ekonomiści nie koncentrowali się na tym obszarze badawczym. Docenienie, szczególnie w latach 90-tych, roli i znaczenia tego sektora jako motoru rozwoju gospodarczego.

 17. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia, Szczecin
 18. Kategoria wartości dodanej nie jest obca w naukach ekonomicznych i jasno określona jako różnica pomiędzy wielkością nakładów poniesionych przy zakupie materiałów niezbędnych do wytworzenia przez przedsiębiorstwo określonych dóbr i/lub usług, a uzyskanym przychodem z tytułu ich sprzedaży.